authors: Amanda Mac.Laren, Pauline Stern-Hanf, Katerina Auerova

What does it mean?

With permission from Amanda Mc.Laren Pauline translated her glossory also into Dutch. We also added some extra terms.

Thanks to Katerina Auerova this terminology is now also translated in the Czech lagnguage. .

Terminology canine Canine Terminology kynologická terminologie

Berger Belge

Belgian shepherd Belgický ovčák

Tête

head

Hlava

tête longue

long head

dlouhá hlava

tête sèche

dry head

suchá hlava

tête courte

short head

krátká hlava

tête forte/ lourde

heavy/strong in head

těžká/silná hlava

stop accusé

pronounced stop

vyjádřený stop

stop léger

slight stop

lehce vyznačený stop

le museau

muzzle

tlama

le chanfrein

muzzle (though often refers to the upper surface of the muzzle)

nosní hřbet

chanfrein busqué

hooked/Roman nose

vyklenutý nosní hřbet
imperceptiblement

very slight

velmi lehce

chanfrein/nez pincé

pinched muzzle

špičatá tlama

chanfrein trop épais

too wide in muzzle

tupá/široká tlama

truffe

nose

čenich / nosní houba

le crâne

skull (often refers to topskull)

 lebka/mozkovna (skull) / temeno (topskull)

crâne plat

flat skull

 plochá lebka

crâne basculé/le crâne bascule vers l'arrière

receding skull

ustupující lebka

crâne bombé

domed skull

vyklenutá lebka

front

forehead

čelo

front arrondi

rounded forehead

kulaté čelo/ zaoblené čelo

front plat

forehead flat

ploché čelo

bon parallélisme

head planes parallel

paralelní roviny hlavy/lebky

la joue

cheek

 líce

joue trop chargée

too full in cheek

příliš vyplněné líce

joues plates

flat cheeks

ploché líce

la ciselure

chiselling

modelování

tête bien ciselée

well chiselled head

dobře modelovaná hlava

la tête manque de ciselure

head lacks chiselling

nedostatečně modelovaná hlava

arcades zygomatiques

zygomatic arches

jařmové oblouky

zygomatiques trop marqués

zygomatic arches too pronounced

příliš vyjádřené jařmové oblouky

mâchoire

jaw

čelist

gueule bien fendue

mouth well split

dobře otevřená tlama

lèvres

lips

pysky

les lèvres inférieures manquent de sécheresse

lower lips too loose

příliš volný spodní pysk

oeil/yeux

eye/eyes

oko/oči

yeux en amande

almond eyes

oči mandlového tvaru

yeux foncés

dark eyes

tmavé oči

yeux noirs

black eyes

černé oči

oeil noisette

hazel eye

oříškové oko

oeil un peu clair

eye a little light

poněkud světlejší oko

yeux ronds

round eyes

kulaté oči

yeux expressifs

expressive eyes

oči s výrazem

Des yeux enfoncer

deep set eyes

hluboko posazené oči

Des yeux bridée

small eyes

malé oči

Des yeux placés trop oblique

to obliquely set eyes

šikmo posazené oči

oreilles

ears

uši (singular: ucho)

petites oreilles

small ears

malé uši

oreilles moyennes

medium sized ears

středně velké uši

grandes oreilles

large ears

velké uši

oreilles triangulaire

triangular ears

trojúhelníkové uši

oreilles longuettes

longish ears

delší uši / dlouhé uši

oreilles serrées/haut plantées

high set ears

vysoko nasazené uši

oreilles écartées

wide set ears

široce nasazené uši

oreilles de prise un peu basse

rather low set ears

poměrně nízko nasazené uši

oreilles convergentes

converging ears

sbíhavé uši

oreilles divergentes

diverging ears

rozbíhavé uši

oreilles profondes de conque

external ear too rounded (cupped)

příliš kulatý/hluboký ušní boltec

oreilles larges à la base

ears wide at the base

uši široké v bázi

oreilles aux extrémités arrondies

ears rounded at the tips

zaoblené špičky uší

la denture

bite - position of the teeth

skus

denture en cisailles

scissor(s) bite

nůžkový skus

denture en pince

level bite

klešťový skus

Denture pince juste

Minimal pincer bite

těsný klešťový skus

prognathisme inférieure

undershot bite

předkus

prognathisme supérieure

overshot bite

podkus

avec légère béance entre les incisives médianes

slight loss of contact between the central incisors

lehká ztráta kontaktu středních řezáků

encolure

neckline, refers to set-on and carriage of neck, and is also used to indicate length (reach) of neck

šíje/ krk

bonne sortie d'encolure

good reach of neck

dobrá délka krku/šíje

enclore bien dégagée

good reach of neck

dobrá délka krku/šíje

longue encolure

long neck

dlouhý krk/šíje

encolure un peu courte

neck a little short

poněkud kratší krk/šíje

manque d'encolure

lacking in neck

nedostatečná délka krku/šíje

encolure trop cambrée

set-on of neck too upright (causing a sharp angle with the topline)

příliš strmě nasazený krk

cou trop galbé

neck with exaggerated arch

příliš klenutý krk

la nuque

neck (nape of neck)

 šíje

garrot

withers

kohoutek

garrot bien sorti/bien dessiné

accentuated withers

zdůrazněný/ vyznačený kohoutek.

garrot effacé

withers not sufficiently accentuated

plochý/nevyznačený kohoutek

corps carré

square in body

čtvercový/kvadratický rámec trupu

dos ferme

firm topline

pevná hřbetní linie

construction courte

short in body

krátký/kratší trup

dos tendu

firm back

pevný hřbet

dos voussé

roached back

klenutý hřbet

dos ensellé

saddle/sway/dippy back

prohnutý/sedlovitý hřbet

dos longuet

longish back

delší hřbet

ligne de dos montante

sloping topline

spadající/klesající hřbetní linie

corps de longueur moyenne

body of medium length

trup střední délky

corps râblé

stocky build

robustní stavba

corps trop long

too long in body

příliš dlouhý trup

ligne de dessus/dos

topline

hřbetní linie / horní linie

rein

loin

bedra

rein court

short-coupled

krátký v bedrech

ligne de dessous

underline

spodní linie

ventre bien relevé

belly well tucked up

dobře vtažené/stoupající břicho

ligne de dessous trop horizontale

underline too horizontal (not sufficiently tucked up)

spodní linie příliš horizontální/rovná/volná

ligne de dessous levrettée

underline too tucked up

spodní linie příliš stoupající

croupe

croup

záď

croupe fuyante

sloping croup

spáditá záď

croupe en pupitre

very steep croup

velmi strmá záď

la poitrine est bien descendue

good depth of chest/chest is well let down

dostatečná/dobrá hloubka hrudníku, dostatečně hluboký hrudník

poitrine insuffisamment descendue

insufficient depth of chest

nedostatečná hloubka hrudníku

poitrine ample

chest well filled out/good spring of rib

dostatečně prostorný hrudník

poitrine doit encore se développer

needs to mature in chest

hrudník se ještě musí vyvinout

côtes

ribs

žebra / hrudní koš

côtes plates

flat sided (lacks spring of rib)at ribs

plochý hrudní koš (po stranách plochý hrudní koš), plochá žebra

côtesarrondi

round ribs

zaoblený hrudní koš, zaoblená žebra

poitrail

forechest

předhrudí / fronta

poitrail trop large

too wide in forechest

příliš široké předhrudí

poitrail étroite

narrow in forechest
 

úzké předhrudí

avant-main

forequarters

hrudní končetina

arrière-main

hindquarters

pánevní končetina

angulation avant/antérieure

front angulations

zaúhlení vpředu

antérieure/postérieure

front/ rear

přední / zadní

avant/arrière

front/ rear

vpředu / vzadu

l'épaule

shoulder

rameno / plec

épaule bien inclinée

shoulder well laid back

dobře zaúhlené rameno/plec

l'épaule droite

straight in shoulder

strmé rameno/plec

l'omoplate

scapula

ramenní lopatka

le bras

upper arm

nadloktí

le bras est droit

straight in upper arm

rovné nadloktí

angulation limite

minimal angulations

minimální zaúhlení / mezní zaúhlení

Humérus

upperarmbone

pažní kost

la coude

Elbow

loket

l'avant bras

forearm

 předloktí

poignet

pastern joint/wrist

zápěstní kloub / zápěstí / kloub nadprstí

poignets faibles

weak pasterns/wrists

slabé nadprstí

poignets bouletés

knuckes over at the wrists

strmé nadprstí/ strmé zápěstí

métacarpe

front pastern

přední nadprstí

pieds

feet

tlapky

pieds de chat

cat feet

kočičí tlapky

pieds longs

long feet

dlouhé tlapky / zaječí tlapky (hare feet)

pieds écrasés

splayed feet

otevřené tlapy/ otevřené tlapky

doigts écartés

toes wide spread

široce roztažené prsty

angulation arrière/postérieure

hind/rear angulations

zaúhlení pánevních končetin

angulation arrière droite

straight hind/rear angulations

strmé zaúhlení pánevních končetin

la cuisse

upper thigh

stehno

fémur

femur

stehenní kost / femur

le grasset

stifle

 koleno

les grassets pourraient être plus marqués

could have more turn of stifle

mohl by mít výraznější oblouk kolene, výraznější zaúhlení v koleni

la jambe

lower/second thigh

bérec

jarret

hock

hlezno

jarrets de vache

cow hocks

kravský postoj hlezen

métatarse/métatarsiens

metatarsus/metatarsals (rear pastern)

zadní nadprstí

membres

limbs

končetiny

arrière-main un peu trop sous le chien

stand with the hindlegs a little tucked under

v postoji končetiny lehce podsunuté pod trup

aplombs

the position of the limbs - parallel when viewed from the front and back, and perpendicular to the ground when viewed in profile

paralelní postoj končetin

Les aplombs sont ouverts de derrière

stands wide behind

široký postoj pánevních končetin

les aplombs avants sont en lyre

fiddle front

vyklenuté hrudní končetiny

cagneux

toes in

vtočené tlapky

panarde des antérieurs

front feet turn out (east-west front)

vytočení přední tlapky

panarde de l'arrière

cow-hocked

kravský postoj

ossature

bone

kostra

forte ossature

heavy bone

mohutná kostra / těžká kostra

ossature légère/ fine

light/fine boned

lehká kostra / jemná kostra

le fouet/ la queue

tail

ocas / ohon

fouet bien porté

tail well carried

dobře nesený ocas

fouet bien attachée

tail well set

dobře nasazený ocas

fouet gai

gay tail

veselý ocas

prise de la queue

set-on of the tail

nasazení ocasu

la queue est implanté trop haute

to high set tail

příliš vysoko nasazený ocas

la queue est implantée assez bas

the tail is set on rather low

poměrně nízko nasazený ocas

queue en crochet

hooked tail

ocas s háčkem

fouet dévié

deviating tail

ocas nesený na stranu

fouet sous le ventre

tail between the legs

ocas stažený mezi nohama

fouet enroulé

curled tail

zatočený ocas

fouet porté haut

high set tail

vysoko nesený ocas

allures/démarche/en action

movement

pohyb / mechanika pohybu

allures unies

smooth action

plynulý pohyb

allures souples

 

pružný pohyb

allures couvrantes

ground covering movement

prostorný pohyb

aux allures le chien couvre bien son terrain

the dog covers the ground well

pohyb dobře pokrývá prostor

il tricote/croise à l'avant

he crosses over in front

kříží vpředu

il billarde

he paddles

pádluje / pádlování

propulsion

drive

posun

allures raides

stilted gait

chůdovitý pohyb

allures relevées/steppées

hackney action

 vysoký akcent / stepování

coudes décollées

out at the elbow

vytočené lokty

les reins se voussent aux allures

roaches over the loin on the move

v pohybu klene bedra

jette les antérieurs

flicks front feet

sekání

il serre à l'arrière

close behind

úzký chod vzadu

l'arrière est un peu raide

stilted rear movement

chůdovitý pohyb vzadu

la robe/la fourrure/le poils

coat

osrstění / srst

sous-poil

undercoat

podsada

en pleine fourrure

in full coat

v plné srsti

la mue

moulting (out of coat)

línání

fourrure en début de mue

coat starting to moult

srst začíná línat

fourrure frisée

curly coat

kadeřavá srst / kudrnatá srst

fourrure ondulée

wavy coat

vlnitá srst

fourrure ébouriffée

dry coat

suchá srst

franges

feathering

praporce

la charbonnure

dark overlay

karbonáž, překrytí

fauve/ rouge

fawn/ red

fauve / červená

fauve fortement charbonné

fawn with heavy overlay

fauve se silnou charbonagí

couleur délavée

washed out

vymytá barva

manteau noir

black mantle

černý plášť

poil long

long coat

dlouhá srst

poil court

short hair

krátká srst

poil dur

harsh/wiry coat

hrubá srst / drsná srst / drátovitá srst

poil lisse

smooth coat

hladká srst

garniture

furnishings (as on the head furnishings of the Laekenois)

knír a vousy/ srst kolem očí", srst na tlamě

collerette

ruff

límec

culottes

trousers

kalhotky